FAQ

Kiedy odbędzie się druga tura rekrutacji do projektu?

Druga tura naboru zgłoszeń rozpocznie się w 7 sierpnia i potrwa do 6 września 2017 roku.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Innowatorem może zostać każdy. O wsparcie w projekcie mogą ubiegać się zarówno podmioty prywatne jak osoby fizyczne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne (np. uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń) jak i podmioty typu stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie, podmioty rynku pracy itp.

Ile powinno trwać testowanie innowacji?

Maksymalny czas testowania innowacji w skali mikro powinien trwać do 6 miesięcy 

Na czym polega wsparcie 4 innowacji do wdrożenia w skali makro? 

Dodatkowe wsparcie dla wdrożenia 4 pomysłów w skali makro polega na założeniu, że po etapie testowania wszystkich 32 pomysłów w skali mikro, zostaną wybrane 4 najlepsze, które otrzymają dodatkowo wsparcie (niefinansowe) do upowszechnienia w skali makro, będzie to mi.in. dodatkowe wsparcie doradców dla innowatorów, służące upowszechnianiu pomysłów na większa skalę po zakończeniu projektu 

Co oznacza regulaminowy zapis, że Grantodawca zapewnia sobie wyłączne, nieograniczone prawa autorskie do utworów wytworzonych w ramach Projektu grantowego?  

Po podpisaniu umowy uczestnictwa w projekcie, Grantobiorca przekazuje Gratodawcy majątkowe prawa autorskie do stworzonych utworów (zachowując niezbywalne osobiste prawa autorskie do utworów).   

Uregulowania dotyczące praw autorskich mają przede wszystkim na celu zapewnienie możliwie najszerszego nieodpłatnego dostępu do utworów, które zostaną wypracowane i wybrane do dofinansowania w projekcie, tak aby wszystkie wartościowe rozwiązania, które zostaną wypracowane w inkubatorze, zostały upowszechnione i upublicznione z korzyścią dla społeczeństwa. 

Czy kwota grantu 80 tys. jest gwarantowaną kwotą na realizację każdego z wybranych pomysłów?

Wskazana kwota maksymalna grantu nie jest kwotą gwarantowaną i każdorazowo jest określona na etapie przygotowania specyfikacji innowacji wraz z doradcą ds. Specyfikacji (Doradca wspólnie z Innowatorami opracowuje m.in. budżet projektu i określa koszty kwalifikowane).  

Login to chat with other users!
Przejdź do paska narzędzi