O projekcie

Aktywni, potrzebni, kompetentni 30+ to program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością związaną ze schorzeniami oddechowymi, krążeniowymi, endokrynologicznymi i metabolicznymi z wybranych powiatów Małopolski, w których problem bezrobocia jest najbardziej dotkliwy. Model wsparcia, rozwoju kompetencji i proces aktywizacji zawodowej zostały oparte na udoskonalonych rozwiązaniach metodologicznych i organizacyjnych projektu TELEKARIERA, realizowanego w Stowarzyszeniu WIOSNA w latach 2010−2014.  Każdy ze 120 uczestników w trakcie jednego roku może wziąć udział w różnorodnych formach wsparcia i pomocy, a niemal połowa stażystów po zakończonym stażu dostanie pracę.

 

PROJEKT 30+ w 3 KROKACH:

  1. Praca z ekspertami i specjalistami.
  • 6 indywidualnych sesji z doradcą zawodowym.
  • Sesje motywacyjne z psychologiem.
  • Indywidualne wsparcie w poszukiwaniu pracy.
  • Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i trenerami.
  • Konsultacje ze specjalistami z zakresu prawa, zdrowia, wizerunku i wizażu itp.

Dzięki indywidualnej pomocy ekspertów, uczestnicy będą mogli m.in. na nowo zdefiniować swoje cele zawodowe, określić indywidualną ścieżkę rozwoju, wzmocnić poczucie własnej wartości, popracować nad asertywnością i motywacją. Podczas spotkań zostaną również określone potrzeby szkoleniowe uczestników, co pomoże każdej osobie wybrać rodzaj szkoleń i warsztatów, które będą dlań szczególnie pomocne. Każdy uczestnik otrzyma zwrot kosztów przejazdu na spotkania, a także możliwość skorzystania z usług opiekuna osoby zależnej, np. w przypadku sprawowania opieki na małym dzieckiem.

  1. 4-miesięczny staż zawodowy z wynagrodzeniem w firmach zainteresowanych zatrudnieniem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  • 60 miejsc stażowych na terenie Małopolski.
  • 60 stypendiów stażowych.

Wychodzimy naprzeciw indywidualnym sytuacjom preferencjom i możliwościom uczestników, dlatego nasi uczestnicy wybierają miejsce stażowe pod kątem własnych preferencji, zainteresowań i możliwości, a równocześnie pokazujemy małopolskim pracodawcom, jak wartościowego pracownika mogą zyskać,
zatrudniając osobę z niepełnosprawnością! W ramach projektu płatny staż odbędzie 60 osób. Wcześniej osoby te zostaną do stażu odpowiednio przygotowane, dzięki udziałowi w doradztwie, szkoleniach i konsultacjach. Stażysta otrzymuje stypendium stażowe, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zwrot kosztów przejazdu, a także możliwość skorzystania z usług opiekuna osoby zależnej, np. w przypadku sprawowania opieki na małym dzieckiem.

Projekt realizowany jest w terminie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz kwalifikacji i kompetencji wśród 120 osób powyżej 30. roku życia z niepełnosprawnością, pozostających bez pracy oraz zamieszkujących obszar następujących powiatów województwa małopolskiego: oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego, brzeskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, myślenickiego lub limanowskiego. Skutkiem realizacji projektu będzie podniesienie kwalifikacji i kompetencji uczestników oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego w całkowitą wartość projektu wynosi 1 461 726 zł.