FAQ

Gdzie odbywa się doradztwo indywidualne dotyczące specyfikacji?

Spotkania indywidualne z doradcą w zakresie opracowania specyfikacji innowacji odbywają się w Krakowie, bądź też w formie on-line lub telefonicznej. 

Gdzie odbywają się indywidualne spotkania z komisją oceniającą ?

Indywidualne spotkania z komisją złożoną z 3 Ekspertów, oceniającą pomysły odbywają się w Warszawie oraz Krakowie. 

W jaki sposób są wypłacane granty? Czy innowator otrzymuję zwrot poniesionych kosztów czy kwota wnioskowana jest przekazywana przed rozpoczęciem działań?

Granty wypłacane będą w transzach po osiągnięciu efektów cząstkowych przypisanych do każdego etapu realizacji innowacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, zawartym w specyfikacji innowacji. Pierwsza transza wypłacana będzie na zasadzie zaliczki, natomiast kolejne po złożeniu sprawozdań cząstkowych, w których wykazywane są efekty wdrażanych działań.

Czy mogę zgłosić więcej niż jeden pomysł w tym samym konkursie?

Można zgłosić więcej niż jeden pomysł. Jedynym warunkiem jest to, aby zgłaszany w danym naborze pomysł nie był tożsamy (tj. identyczny lub bardzo podobny) z innym zgłaszanym przez podmiot pomysłem. Każdy z Innowatorów zgłaszający pomysł, jednocześnie akceptuje odpowiednie oświadczenie zapewniające o przestrzeganiu tego kryterium. 

Czy mogę aplikować o grant na wdrożenie tego samego pomysłu z dwóch różnych źródeł?

Wnioskując o wsparcie w ramach Projektu „Wiosenny Inkubator Innowacji” (Temat: Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy) nie można równolegle aplikować o wsparcie tego samego pomysłu w ramach innego projektu wdrażanego przez inny podmiot w tym samym w temacie, tj.: Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy, na ten sam pomysł w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne).  

Każdy z Innowatorów zgłaszający pomysł, jednocześnie akceptuje odpowiednie oświadczenie zapewniające o przestrzeganiu tego kryterium.  

Na jakie kategorie kosztów mogą być przeznaczone granty?

Nadrzędną przesłanką w ocenie wydatkowania grantu na konkretne kategorie kosztów jest zasada stanowiąca, iż koszty przygotowania i wdrożenia innowacyjnego rozwiązania muszą być uzasadnione, racjonalne i efektywne. Ostatecznie kwestia wydatków będzie, jak wynika z regulaminu, efektem ustaleń Innowatora i doradcy na etapie opracowywania tzw. specyfikacji innowacji (tworzonej przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu). Wprawdzie nie mamy określonego katalogu kosztów kwalifikowanych, jednak szczególnym ograniczeniom podlegają dwie kategorie kosztów: koszty zakupów środków trwałych i koszty administracyjne, które nie są uznawane za kwalifikowane.  

Zakup środków trwałych podlega ograniczeniom z uwagi na fakt iż, jest rozwiązaniem mniej efektywnym niż jego wynajem/dzierżawa, mając na uwadze 6 miesięczny okres wdrażania innowacji. W związku z tym, powołując się na zasadę niezbędności poniesienia danego wydatku zalecamy, aby unikać zakupów środków trwałych, nie mając pewności co do akceptacji takich wydatków.  

Z budżetu planowanej innowacji nie możemy też pokryć kosztów administracyjnych takich jak np: promocja, zarządzanie projektem, koszt mediów, wynagrodzeń dla koordynatora projektu, obsługi księgowej, koszt mediów etc. Środków z grantu nie możemy również przeznaczyć na koszty ewaluacji.

W przypadku pojwienia się wydatków "nietypowych" będą ona każdorazowo podlegały weryfikacji, biorąc pod uwagę ich zasadność.  

Kiedy odbędzie się trzecia tura rekrutacji do projektu?

Druga tura naboru zgłoszeń rozpocznie się w kwietniu 2018 roku.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Innowatorem może zostać każdy. O wsparcie w projekcie mogą ubiegać się zarówno podmioty prywatne jak osoby fizyczne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne (np. uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń) jak i podmioty typu stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie, podmioty rynku pracy itp.

Ile powinno trwać testowanie innowacji?

Maksymalny czas testowania innowacji w skali mikro powinien trwać do 6 miesięcy 

Na czym polega wsparcie 4 innowacji do wdrożenia w skali makro? 

Dodatkowe wsparcie dla wdrożenia 4 pomysłów w skali makro polega na założeniu, że po etapie testowania wszystkich 32 pomysłów w skali mikro, zostaną wybrane 4 najlepsze, które otrzymają dodatkowo wsparcie (niefinansowe) do upowszechnienia w skali makro, będzie to mi.in. dodatkowe wsparcie doradców dla innowatorów, służące upowszechnianiu pomysłów na większa skalę po zakończeniu projektu 

Co oznacza regulaminowy zapis, że Grantodawca zapewnia sobie wyłączne, nieograniczone prawa autorskie do utworów wytworzonych w ramach Projektu grantowego?  

Po podpisaniu umowy uczestnictwa w projekcie, Grantobiorca przekazuje Gratodawcy majątkowe prawa autorskie do stworzonych utworów (zachowując niezbywalne osobiste prawa autorskie do utworów).   

Uregulowania dotyczące praw autorskich mają przede wszystkim na celu zapewnienie możliwie najszerszego nieodpłatnego dostępu do utworów, które zostaną wypracowane i wybrane do dofinansowania w projekcie, tak aby wszystkie wartościowe rozwiązania, które zostaną wypracowane w inkubatorze, zostały upowszechnione i upublicznione z korzyścią dla społeczeństwa. 

Czy kwota grantu 80 tys. jest gwarantowaną kwotą na realizację każdego z wybranych pomysłów?

Wskazana kwota maksymalna grantu nie jest kwotą gwarantowaną i każdorazowo jest określona na etapie przygotowania specyfikacji innowacji wraz z doradcą ds. Specyfikacji (Doradca wspólnie z Innowatorami opracowuje m.in. budżet projektu i określa koszty kwalifikowane).  

Login to chat with other users!
Przejdź do paska narzędzi