O projekcie

WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI  powstał z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz o osobach narażonych na stereotypizację. Celem projektu jest wybór i wsparcie w procesie inkubacji 32 innowacyjnych pomysłów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów grupy osób 50+, młodych bez doświadczenia zawodowego oraz osób niepełnosprawnych.

W naszym projekcie wspieramy nowatorskie pomysły i rozwiązania, które przyczynią się wypracowania szybszych, tańszych i bardziej wydajnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

W ramach projektu każdy innowator korzysta z szerokiego wachlarza wsparcia:

infografika

Rezultatem projektu jest wypracowanie i przetestowanie w skali mikro 32 innowacyjnych rozwiązań oraz wybór 4 najlepszych innowacji, które zostaną upowszechnione oraz wdrożone na szerszą skalę.

 

Kim są innowatorzy?

Uczestnikiem projektu (innowatorami) są zarówno podmioty prywatne takie jak osoby fizyczne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne (np. uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń), jak i podmioty typu stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie, podmioty rynku pracy i inne.

 

Jakie formy wsparcia oferujemy innowatorom?

Innowatorzy w ramach projektu otrzymają wsparcie finansowe w postaci grantu w wysokości  do 80 000 zł, jak również szerokie wsparcie merytoryczne (eksperckie i doradcze) oraz pomoc organizacyjno–techniczną (współpraca z wolontariuszem) na każdym etapie wdrażania swojego innowacyjnego pomysłu. Takim wsparciem zostaną objęte 32 najlepsze pomysły.

 

Masz pytanie?

Zgłoś się do biura projektu przy ul. Berka Joselewicza 21 w Krakowie w godz. od 10.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

Zadzwoń: +48 785 501 436 (Monika Woźniak) +48 785 501 094 (Aleksandra Kudlik)

Wyślij wiadomość na adres e-mail: [email protected]

 

Projekt WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI (temat: Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy), jest realizowany w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”, przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

Celem głównym projektu jest wybór oraz  kompleksowe wsparcie procesu inkubacji 32 innowacji społecznych w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Projekt zaadresowany jest zarówno do osób fizycznych, jak i grup nieformalnych oraz osób prawnych, takich jak stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa i in. czy wreszcie instytucje rynku pracy. Odbiorcami wypracowanych w ramach projektu rozwiązań mają być następujące grupy docelowe: osoby 50+, osoby niepełnosprawne oraz osoby młode mające problem z wejściem na rynek pracy.

Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to: 3 000 902,00 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi: 2 906 872,00 zł  (środki europejskie: w kwocie 2 829 550,49 zł, środki  dotacji celowej: 77 321,51 zł).

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2016 do 31 marca 2019 na terenie całej Polski.